Thursday, December 6, 2012

ມີແຕ່ໂຊກດີໆ

 

***ຄັນຊາຍໃດເຂົ້າມາບລ໋ອກນີ້
ຂໍໃຫ້ມີສຸກໃຈເຫມືອນຢູ່ສະຫວັນ
ສາລະພັນຄວາມສະນຸກສຳບາຍຫາຍຮ້ອນ
ຍາມກິນຂໍໃຫ້ມີນາງຟ້າປ້ອນຍາມນອນນາງຟ້າກ່ອມ
ນາງຟ້າຫອມກອດເຈົ້າໄວ້ບໍ່ໄລຂ້າງຫ່າງກັນ...ສາທຸເດີ ໆ!!
********ຯຯ********
***ຄັນຍິງໃດເຂົ້າມາບລ໋ອກນີ້
ຂໍໃຫ້ມີສຸກໃຈເຫມືອນຢູ່ສະຫວັນ
ສາລະພັນຄວາມສະນຸກສຳບາຍຫາຍຮ້ອນ
ຍາມກິນຂໍໃຫ້ມີເທວະບຸດປ້ອນຍາມນອນເທວະບຸດກ່ອມ
ເທວະບຸດຫອມກອດເຈົ້າໄວ້ບໍ່ໄລຂ້າງຫ່າງກັນ...ສາທຸເດີ ໆ!!
ທັກທາຍກັນແດ່ເດີພີ່ນ້ອງ!!