Thursday, December 6, 2012

ເລືອກເມຍຈັ່ງໃດດີ?

 *****ຯຯ*****

ຍິງໃດມັກອວດອ້າງເດີນຢ່າງແຍງຄີງ

ຄິດແຕ່ໃຫ້ຜູ້ຊາຍຊົມອວດນົມສອງເຕົ້າ

ອີກບໍ່ພໍມີແຕ່ແຕ່ງຫນ້າແຕ້ມຕາຄິ້ວກົ່ງ

ຕັນຫາມີມາກລົ້ນບໍ່ຄວນໃຫ້ເປັນເມຍ


ຍິງໃດເຮັດວຽກບ້ານເຮືອນຊານໃຫ້ສະອາດ

ຍິງນັ້ນປາດທ່ານອ້າງນາງແກ້ວປະເສີດສິນ

ຍິງໃດສົມບູນດ້ວຍເຮືອນສາມນ້ຳສີ່

ຍິງນັ້ນດີເລີດລ້ຳຄວນແທ້ແມ່ສີເຮືອນ


ຍິງໃດມີສິນຫ້າວັນທານົບນ້ອມ

ພຽນຂະຫຍັນບໍ່ເວັ້ນທຳສ້າງບໍ່ເຊົາ

ຄວນທີ່ເອົາມາໄວ້ໃນເຮືອນເປັນແກ້ວມິ່ງ

ພາຍຫນ້າພຸ້ນເຮົາສິໄດ້ເພິ່ງເຢັນ

************

ທັກທາຍກັນແດ່ເດີພີ່ນ້ອງ!!