Sunday, December 2, 2012

ທຸກ 12 ປະການ


ທຸກ 1: ລູກຕາຍເສຍ

ທຸກ 2: ເມຍຕາຍຈາກ

ທຸກ 3: ພາກພີ່ນ້ອງໄປໄກ

ທຸກ 4: ລົົງໄປໄທຄ້າງົວຕ່າງ

ທຸກ 5: ຜົວເມຍຫ່າງປະກັນ

ທຸກ 6: ໄປນອນວັນພາກພີ່ນ້ອງ

ທຸກ 7: ປ້ອງຫມູນ້ອຍໄປຂາຍ

ທຸກ 8: ພໍ່ແມ່ຕາຍແສນຄິດຮອດ

ທຸກ 9: ບໍ່ມີເມຍກອດນອນດຽວ

ທຸກ 10: ທຽວທາງໄກຫລົງທາງຍາມຄ່ຳ

ທຸກ 11: ຝົນຕົກຮຳທັງຟ້າຮ້ອງ

ທຸກ 12: ເຈັບປວດທ້ອງບໍ່ມີຢາ

-----ທີ່ມາ ພໍ ເມືອງພວນ 
ທັກທາຍກັນແດ່ເດີພີ່ນ້ອງ!!