Friday, December 7, 2012

ຜະຫຍາສອນສາວ***ສອນສາວ***

ເປັນສາວແລ້ວວາງໂຕໃຫ້ເຂົ້າທ່າ
ຄຳເວົ້າຈາໃຫ້ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມໂຕໄວ້ຢ່າຂົ່ມຄົນ
ໃຫ້ວາງຕົນສົມຄວນໄວ້ກາຍວາຈາສະຫງົບງ່ຽມ
ຕິນຜົມໃຫ້ລ່ຳກ້ຽງຕີນສິ້ນໃຫ້ລ່ຳພຽງ

ຢ່າເປັນຄົນຖຽງສູ້ລູໆຄຽດງ່າຍ
ໃຫ້ຄິດອາຍພວກພີ່ນ້ອງເຮືອນໃກ້ສິຫນ່າຍແຫນງ
ໃຫ້ຮັກແພງເອົາໄວ້ເງິນທອງຂອງເກົ່າ
ຢ່າສິຟ້າວຈ່າຍຊື້ຂາຍສ້ຽງຄູ່ຊູ່ອັນ

ຢ່າຊວນກັນໄປຫລິ້ນເປັນຄົນບໍ່ເອົາງານ
ຢ່າເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານຫມັ່ນໄປມົ້ວແຕ່ຜູ້ຊາຍ
ຢ່າເປັນຄົນປາກຮ້າຍເວົ້າຫລາຍສິເປັນຕາຫນ່າຍ
ປ່ຽນຜູ້ຊາຍບໍ່ຊ້ຳຫນ້າຫາກິນຫລິ້ນບໍ່ຫ່ວງຮຽນ

ໃຫ້ເຈົ້າຮຽນຢ່າທໍ້ຈົ່ງພໍໃຈທີ່ເປັນຢູ່
ເຊື່ອຟັງຄູພໍ່ແມ່ເວົ້າປູ່ຍ່າເຖົ້າເພິ່ນກ່າວສອນ
ຢ່າສະອອນແຕ່ນຳຫລິ້ນຕັ້ງໃຈຮຽນໃຫ້ຕິດຕໍ່
ໄດ້ເຮັດວຽກດີຜູ້ບ່າວສິງໍ້ມາຂໍເຈົ້າແຕ່ງເອງ...ດອກນາ

ຢ່າມາຊິ່ງເຫມືອນຍາຍເດີມັນບໍ່ດີຫລານເອີຍ!

ທັກທາຍກັນແດ່ເດີພີ່ນ້ອງ!!