Wednesday, December 5, 2012

ໃຈນັ້ນສຳຄັນຈັ່ງໃດ?


 • ຮ້ອນທີ່ສຸດຄືຮ້ອນໃຈ
 • ຫນາວທີ່ສຸດຄືຫນາວໃຈ
 • ອຸ່ນທີ່ສຸດຄືອຸ່ນໃຈ
 • ເຢັນທີ່ສຸດຄືເຢັນໃຈ
 • ຫນັກທີ່ສຸດຄືຫນັກໃຈ
 • ເບົາທີ່ສຸດຄືເບົາໃຈ
 • ແຂງທີ່ສຸດຄືແຂງໃຈ
 • ອ່ອນທີ່ສຸດຄືອ່ອນໃຈ
 • ເຈັບທີ່ສຸດຄືເຈັບໃຈ
 • ສະບາຍທີ່ສຸດຄືສະບາຍໃຈ
 • ດີທີ່ສຸດຄືດີໃຈ
 • ຊົ່ວທີ່ສຸດຄືຊົ່ວທີ່ໃຈ (ໃຈຄິດຊົ່ວ)
 • ເສຍທີ່ສຸດຄືເສຍໃຈ
 • ໄດ້ທີ່ສຸດຄືໄດ້ໃຈຄົນທີ່ເຮົາຮັກ Love…Love…
             *******ຯຯຯ******* 
ເຢ້ໆ!!

ທັກທາຍກັນແດ່ເດີພີ່ນ້ອງ!!