Wednesday, December 5, 2012

ຄວາມລຳບາກສັງມາຍາກແທ້ເດ້     ຄວາຍຫລາຍໂຕດຶງຈ່ອງ

ໂຕໜຶ່ງຂ້ອງງ່າຈອງ   ໂຕສອງຂ້ອງງ່າຂາມ

ໂຕສາມຂ້ອງງ່າມີ້     ໂຕສີ່ຂ້ອງຫວ້າ

ໂຕຫ້າຂ້ອງງ່າບົກ     ໂຕຫົກຂ້ອງງ່າແຕ້

ໃຜສິມາຊ່ວຍແກ້      ຄວາຍຂ້ອຍຈັ່ງສິໄປ

---ຄວາມຫມາຍ:

ຄົນເຮົາເກີດມາມີຄວາມຍຸ້ງຍາກລຳບາກ

ເພາະຢຶດຕິດຢູ່ກັບຮູບອັນສວຍງາມ

ຢູ່ກັບສຽງອັນມ່ວນອອນຊອນ

ຢູ່ກັບກິ່ນອັນຫອມຫວນ

ຢູ່ກັບລົດຊາດອັນແຊບຊ້ອຍ

ຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ມາກະທົບທາງກາຍ

ແລ້ວກໍຫລົງໄຫລຊອບໃຈ

ແລະຕິດຢູ່ກັບອາລົມທີ່ມາສຳຜັດກັບໃຈນັ້ນ

ກໍເລີຍຫນີອອກຈາກມັນຍາກຕົກເປັນທາດຂອງມັນ

ເລີຍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມລຳບາກຕ່າງໆນາໆ...ດັ່ງນີ້ແລ້ວ!!ທັກທາຍກັນແດ່ເດີພີ່ນ້ອງ!!